Zapisnik ustanovne skupščine

12. marca 1949 je 11 vaščanov in poveljnik Okrajne gasilske zveze Jesenice, Alojz Pogačnik, na ustanovni skupščini ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Brezje. Na skupščini so sodelovali:

ustanovni1 ustanovni2 ustanovni3 

ustanovni4 ustanovni5 ustanovni6

Skupščina je sprejela tudi Pravila prostovoljnega gasilskega društva Brezje.

Prepis zapisnika ustanovne skupščine:

 

ZAPISNIK USTANOVNE SKUPŠČINE

dne, 12.3.1949 ob 8. uri zvečer v prostorih prosvetne dvorane na Brezjah.

Navzoči:
Pohar Milan, Mlinarič Jožef, Rozman Stanko, Knafelj Slavko, Cvenkelj Alojz, Bole Anton, Frelih Milan, Kocjančič Franc - Črnivec, Šušteršič Alojz, Jesenko Jožef, Škofic Ciril. Navzoč je bil tudi poveljnik Okrajne gasilske zveze, tov. Pogačnik Alojz.

Tov. Pogačnik otvori Skupščino s pozdravnim govorom, kjer očrta pomen ustanovitve Gasilskega društva in objasni glavne smernice zahvaljujoč se naši zavednosti in trdni volji ob ustanovitvi društva.

Za tem pa dolgoletni gasilec tov. Kocjančič Franc opozori na resnost ob ustanovitvi in na odgovornost pri vršenju predstoječih dolžnosti.

Nato tov. Pogačnik preide na dnevni red:

I. Čitanje pravil

II. Volitve upravnega in
nadzornega odbora

III. Slučajnosti

I. Novoustanovljeno društvo se bo imenovalo "Prostovoljno gasilsko društvo Brezje". Prečitana so pravila gasilskega društva. Pripomb k čitanju pravil ni.

II. Volitve upravnega odbora. Na predlog tov. Cvenkelj Alojza je bil soglasno izvoljen za predsednika tov. Mlinarič Jožef. Tov. Pohar Milan predlaga za poveljnika tov. Cvenkelj Alojza. Bil je soglasno izvoljen. Na predlog Jesenkota pa je bil izvoljen za sekretarja tov. Knafelj Slavko. Na predlog Mlinariča je bil izvoljen za blagajnika tov. Finžgar Jože. Na predlog Šuštaršiča je bil izvoljen za orodjarja tov. Škofic Ciril. Tov. Frelih predlaga za adjutanta tov. Bole Antona. Bil je soglasno izvoljen. Vodja sanitetnega oddelka tov. Pogačnik Anton je bil soglasno izvoljen. Vodja mladine tov. Frelih Milan je bil izvoljen z večino glasov. Za prosvetni odsek je bil soglasno izvoljen tov. Šušteršič Alojz.

Nadzorni odbor ni bil izvoljen, pač pa so bili postavljeni kandidati in to: Kocjančič Franc, Rozman Stanko, Marinčič Jernej, Klanjdinst Franc, Eržen Milan, Pogačnik Stanko.

Nadzorni odbor bo izvoljen v najbližji bodočnosti. Isto tako 3 namestniki nadzornega odbora. Krajevni poveljnik je istočasno delegat za Okrajno gasilsko zvezo. Predsednik pa delegat za Republiško gasilsko zvezo.

III. Slučajnosti. Okrajni poveljnik dostavi prijavne pole za slučaj požara. V slučaju jih je treba dostaviti najkasneje v 24 urah Okraju, oz. vsak slučaj javiti takoj telefonično (Jes. tel.: 056 277)

Na prvem množičnem sestanku bo ob večji agitaciji določen datum prve seje novo ustanovljenega društva.

S. F. S N.

Predsednik:

Mlinarič

 

Prvi občni zbor je bil 21. marca 1949 na njem je bil izvoljen še nadzorni odbor v sestavi: Mali Jože - Noše, Rozman Stanko, Marinčič Jernej, Eržen Milan - vsi Brezje, Pogačnik Stanko - Dobro polje. Namestniki: Babič Anton, Cvenkelj Pavel - iz Brezij, Mihelič Jakob iz Noš. Na občnem zboru je bilo navzočih 45 vaščanov, kar dokazuje, da je bilo gasilsko društvo dobro sprejeto. Na prvem občnem zboru je bil sprejet tudi program dela, ki ga v kratkem lahko strnimo takole:

zgradili se bodo štirje bazeni po cca. 50.000 m3

nabavi se najpotrebnejša oprema

društvo dobi C-cevi, ki jih je nabavil okupator (Weis) in se hranijo pri Občinskem ljudskem odboru Brezje

Program dela sprejet na občnem zboru v prvem letu delovanja društva ni bil uresničen, ker ni bilo nobenih sredstev, ki bi ga omogočila. Društvo ni imelo svojega prostora, tako, da tudi cevi ni imelo kam shraniti. V tem času je Anton Gabrijelčič odstopil primeren prostor v svojem gospodarskem poslopju, ki ga je gasilsko društvo lahko uporabljalo za shranjevanje skromne opreme, ki jo je imelo v lasti. Člani društva so bili v tem letu precej dejavni, saj so pregledali celotno vodovodno omrežje, narejena je bila njegova skica in člani so se usposobili za delo z gasilskim orodjem.